ولایت فقیه در حکومت اسلام ج1 - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتولایت فقیه ج۱ - درس چهارم: بقیه آیات و بعض روایاتى كه دلالت بر ولایت امام معصوم دارند