فقاهت در تشیع - جلسه9

پدیدآور آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفقاهت در تشیع - فصل دوّم: شاخص‌های مرجعیّت و زعامت - صفحه (145 _ 164)