گروه پرسش اخلاق وعرفان
کدرهگیری 590
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت قرائت آیة الکرسی

کسانی که بی سوادند وقت بیرون رفتن از منزل چگونه می توانند از برکات و محافظت آیة الکرسی بهره مند شوند؟
هوالعلیم
آیة الکرسی را می توانند از روی صوت بخوانند.