صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت سوره حدید توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه