علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانیصفحه عارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمی حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانیصفحه عارف کامل و سالک واصل حضرت آیت‌اللَه حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس اللَه نفسه الزکیة

آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّاد

آیت‌الحق سید هاشم موسوی حدّادصفحه عارف کامل و موحّد عظیم حضرت حاج سید هاشم موسوی حدّاد قدّس اللَه نفسه الزکیة

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطبایی

علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین طباطباییعارف کامل و سالک واصل حضرت علامه آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید محمدحسین طباطبایی قدس اللَه نفسه الزکیة

آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطبایی

آیت‌اللَه سید علی قاضی طباطباییصفحه عارف کامل و حجةُ اللَه الأکبر حضرت آیت‌اللَه العظمیٰ حاج سید علی قاضی قدس اللَه نفسه الزکیة

آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانی

آیت‌اللَه شیخ محمدجواد انصاری همدانیصفحه عارف کامل و عالم ربّانی حضرت آیت‌اللَه حاج شیخ محمدجواد انصاری همدانی قدّس اللَه نفسه الزکیة