صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت سوره حشر توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 1