صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت قسمتی از سوره بقره توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 2