صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت قرآن توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه - سوره يس
و پس از آن دعای یا من تحل به عقد المکاره