صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت سوره حمد و قسمتی از سوره بقره توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه