صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحات قرائت مناجات مریدین توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه