صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحات قرائت اشعار ابن فارض (تائیه کبری) توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه. از این بیت شروع می کنند: وخلّفت خلفي رؤيتي ذاك مخلصاً *** ولست براضٍ أن تكون مطيتي ويمّمنا بالفقر لكن بوصفه *** غنيت فألقيت افتقاري وثروتي