صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحات قرائت اشعار مغربی توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 1