صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت اشعار مغربی توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 3