صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت اشعار توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه