صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت ناد علیاً توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه