صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتاذان و اقامه و نماز حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه