صوت علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت قرآن توسط مرحوم علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان اللَه علیه