صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت بخشی از سوره هود توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره