صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت دعای کمیل 1 توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره