صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت بخش پایانی دعای افتتاح توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره