صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار جامی: «دلا تا کی در این چرخ مجازی»توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره