صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار حضرت مولانا: «دید موسی یک شبانی را به راه»توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره