صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار حضرت مولانا: «یک زمانی صحبتی با اولیا»توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره