صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتروضه خوانی در 21 صفر سال 1411 هـ.ق توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره