صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار ملا هادی سبزواری توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره 23 صفر 1412 ـ