تدبیر ونظام اجتماعی - جلسه63

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1422/10/19

توضیحاتازجمله مهمترین وظائف حکومت اسلامی تأمين امنيت اخلاقي می باشد. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 – يكي از مهم‌ترين و بنيادي‌ترين مسائل در حكومت اسلامي تأمين امنيت اخلاقي براي تمام اقشار جامعه مي‌باشد. 2 – يكي از معجزات اميرالمؤمنين عليه السلام نامه ايشان به مالك اشتر مي‌باشد كه حاوي نكات بسيار دقيق و ارزنده‌اي مي‌باشد. 3 – قرآن كريم غايت و مقصود از ارسال رسل و انبياء را تزكيه و تربيت نفوس و اقامۀعدل مي‌داند. 4 – مقايسه‌اي ميان ديدگاه و نگرش الهيون و رئاليست‌ها نسبت به انسان در قبال ديدگاه ماترياليست‌ها و قائلين به اصالت ماده. 5 – در حكومت انبياء الهي تأمين عدالت اجتماعي و مالي و جاني و غيره بعنوان مقدمه براي تأمين عدالت و امنيت اخلاقي مي‌باشد. 6 – اميرالمؤمنين علیه السلام در نهج‌البلاغه هدف از بعثت پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم را ارتقاء روح و شكوفايي عقول و استعدادهاي مردم بيان مي‌كنند. 7 – مرحوم حداد رضوان اللَه عليه مي‌فرمودند: ما در مرتبه‌اي هستيم كه جبرئيل امين قدرت تصور وتخيل آن مرتبه را ندارد. 8 – اختيار و آزادي مطلق انسانها آنگونه كه در دموكراسي كشورهاي غربي رائج است مانع از رشد و تكامل قوۀ عاقله و ابعاد وجودي انسانهاست.