رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم - جلسه6

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتبخش دوّم : در طریق سُلوک و مسافرت إلى اللَه به دو بیان‌ فصل اوّل : بیان اجمالى در طریق سلوک إلى اللَه‌ از صفحه‌ (111ـ132)