رساله بدیعه - جلسه10

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاترساله بدیعه - فصل سوّم از مرحله دوّم: نظر فقهاء در عدم جواز تصدّى مناصب حكومت و قضاوت براى زن‌ - صفحه (168 ـ 186)