سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1430/04/19

توضیحاتاسفار درس 646: بررسی مساله آزادی و دموکراسی غربی -