کتاب سیره صالحان

کتاب سیره صالحان

1440/11/211955
کتاب «سیره صالحان: در حجیت افعال و گفتار اولیای الهی» از آثار حضرت آیةاللَه حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی - قدس الله سره - منتشر شد.

این اثر نفیس، مجموعۀ محقق و منقح 16 جلسه از بیانات آیةالله حسینی طهرانی ـ قدس سره ـ پیرامون حجیت افعال و گفتار اولیای الهی می باشد که در آن یکی از بنادی ترین مطالب مکتب متعالی عرفان تقریر و تبیین شده است.


«معنای تشیع علوی»، «معنای اذن الهی نسبت به اولیا»، «شرع و فلسفه نیاز به آن»، «حجیت ذاتیه اقوال و افعال اولیای الهی»، «میزان علم اولیای الهی»، «جایگاه تسلیم در سیرو سلوک الی الله»، «انطباق کلام اولیای الهی با تعریف شرع عدم امکان توصیف مقام و مرتبت اولیای الهی» برخی از عناوین این کتاب می باشد.


این کتاب توسط انتشارات مکتب وحی به زیور طبع آراسته شده است.