گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 2318
تاریخ ثبت 1439/02/15

نحوه به هلاکت رسیدن جنایتکاران عاشورا


می خواستم نحوه دقیق به هلاکت رسیدن این افراد که همگی از جنایتکاران واقعه کربلا بودند. را بدانم. غضبان بن قبعثرى قطن بن عبد اللَه حارثى زحر بن قيس محمد بن عمير محمد بن عبد الرحمن بن سعيد
هوالعلیم
اطلاعی ندارم.