ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

5909
مشاهده متن

پدیدآورگروه علمی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

تاریخ 1442/06/14


توضیحات

دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )
/6
قرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک» قرائت دعای ماه رجب ـ (اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک) قرائت دعای ماه رجب ـ (اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک) قرائت دعای ماه رجب «اللَهم إنی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک» پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

1
 • دعای امام زمان عليه السلام

 • (توقيعِ محمد‌بن‌عثمان)

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

2
 • بِسمِ اللَهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيم

 • اللٰهُمَّ إنّى أسألُك بِمَعانى جَميعِ ما يدعوك بِهِ وُلاةُ أمرِك

 • بارالها، به‌حقّ همۀ حقایقی که والیانِ اَمرَت تو را با آن می‌خوانند از تو درخواست می‌‌نمایم

 • المَأمونونَ عَلىٰ سِرِّك

 • همانان که امین راز تواَند

 • المُستَبشِرونَ بأمرِك

 • همان‌ها که به‌امر تو بشارت‌ یافته‌اند

 • الواصِفونَ لِقُدرَتِك

 • و آنان که توصیف‌کنندگانِ قدرت تو هستند

 • المُعلِنونَ لِعَظَمَتِك

 • و اعلان‌کنندگان مقام عظمت تواَند

 • أسألُك بِما نَطَقَ فيهِم مِن مَشيتِك

 • از تو درخواست مى‌نمایم به مقام مشیّت و اراده‌ات که [به ایشان تعلّق گرفت و] در آنان به سخن درآمد

 • فَجَعَلتَهُم مَعادِنَ لِكلِماتِك

 • پس بدین جهت آنان را معدن‌های کلمات [و حقایق وجودیِ] خود قرار دادی

 • و أركاناً لِتَوحيدِك

 • و آنها را پایه‌هاى توحید خود گردانیدی

 • و آياتِك وَ مَقاماتِك الَّتى لا تَعطيلَ لَها فى كلِّ مَكانٍ

 • و آنان را نشانه‌های احدیّت و مقاماتِ تعطیل‌ناپذیر خود در هر مکانی معیّن نمودی

 • يعرِفُك بِها مَن عَرَفَك

 • که هرکس تو را شناسد با آن‌ها شناسد

 • لا فَرقَ بَينَك و بَينَها إلّا أنَّهُم عِبادُك و خَلقُك

 • هیچ فرقى بین تو و آنها نیست مگر اینکه آنان بنده و مخلوق تو هستند

 • فَتقُها وَ رَتقُها بيدِك

 • گشایش و بسته‌شدن کارشان به‌دست توست

 • بَدؤُها مِنك و عَودُها إلَيك

 • آغازشان از تو و بازگشتشان به‌سوى توست

 • أعضادٌ و أشهادٌ

 • پشتیبانان و گواهان

 • و مُناةٌ و أذوادٌ

 • و تقدیر‌کنندگان و مدافعان

 • و حَفَظَةٌ و رُوّاد

 • و نگهبانان و بازرسانِ دین تواَند

 • فَبِهِم مَلَأتَ سَمائَك و أرضَك

 • پس به‌واسطۀ ایشان آسمان و زمینت را پُر کردى

 • حَتَّىٰ ظَهَرَ أن لا إلٰهَ إلّا أنت

 • تا آشکار و ظاهر شد که هیچ معبودی جز تو نیست

 • فَبِذٰلِك أسألُك

 • پس به‌حقّ اینها از تو مسئلت دارم

 • و بِمَواقِعِ العِزِّ مِن رَحمَتِك وَ بِمَقاماتِك و عَلاماتِك

 • و به‌حقّ جایگاه‌های عزّت از رحمتت و به مقامات و نشانه‌هایت

 • أن تُصَلّىَ عَلىٰ مُحَمَّدٍ و آلِهِ

 • که بر محمّد و آل محمّد درود فرستی 

 • و أن تَزيدَنى إيماناً وَ تَثبيتاً

 • و بر ایمان و استواری‌ام [در راه] بیفزایی

 • يا باطِناً فى ظُهورِهِ

 • ای نهان در عین آشکاری‌اش

 • وَ ظاهِراً فِى بُطونِهِ وَ مَكنونِه

 • و ای هویدا در عین خفا و پنهانی‌اش

 • يا مُفَرِّقاً بَينَ النّورِ وَ الدَّيجور

 • ای جداکنندۀ میان روشنایی و ظلمت

 • يا مَوصوفاً بِغَيرِ كنهٍ

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

3
 • ای توصیف‌شده‌ای که ژرفایش ادراک نمی‌شود

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

4
 • و مَعروفاً بِغَيرِ شِبه

 • ای شناخته‌شده‌ای که شبیه و مانند ندارد

 • حادَّ كلِّ مَحدودٍ

 • ای ایجادکنندۀ حدّ هر موجودِ محدود

 • و شاهِدَ كلِّ مَشهودٍ

 • و ای گواهِ هر آشکار

 • و موجِدَ كلِّ مَوجودٍ

 • و ای هستی‌بخشِ هر موجود

 • و مُحصِىَ كلِّ مَعدودٍ

 • و شمارشگرِ هر شمارش‌شونده

 • و فاقِدَ كلِّ مَفقودٍ

 • و نیست‌کنندۀ هر نیستی

 • لَيسَ دونَك مِن مَعبودٍ

 • معبودی جز تو نیست

 • أهلَ الكبرياءِ وَ الجود

 • ای اهلِ بزرگ‌منشی و سخاوت

 • يا مَن لا يكيفُ بِكيفٍ

 • ای آن که چگونگی نپذیرد

 • و لا يؤَينُ بِأينٍ

 • و ای آن که در مکانی ‌نگنجد

 • يا مُحتَجِباً عَن كلِّ عَين

 • ای پنهان از هر دیده

 • يا دَيمومُ يا قَيومُ

 • ای جاودان، و ای قائم به ذات خویش

 • و عالِمَ كلِّ مَعلوم

 • و ای آگاه به همۀ امور

 • صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

 • بر محمّد و آل محمّد درود فرست 

 • و عَلىٰ عِبادِك المُنتَجَبينَ

 • و بر بندگان برگزیده‌ات

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

5
 • و بَشَرِك المُحتَجِبين

 • و بر انسان‌های در پرده‌ات

 • و مَلائِكتِك المُقَرَّبينَ

 • و بر فرشتگان مقرّبت

 • و البُهمِ الصّافّينَ الحافّين

 • و بر خَموشان صف‌کشیده و مهیّای فرمانت

 • و بارِك لَنا فِى شَهرِنا هٰذا المُرَجَّبِ المُكرَّمِ

 • و در این ماه رجب مُرَجَّب و ارجمند به ما برکت عطا فرما

 • و ما بَعدَهُ مِنَ الأشهُرِ الحُرُم

 • و در ماه‌های حرام و محترمِ بعد از آن

 • و أسبِغ عَلَينا فيهِ النِّعَمَ

 • و نعمت‌ها را در این ماه بر ما فزونی بخش

 • و أجزِل لَنا فيهِ القِسَمَ

 • و بهره‌هایمان را سرشار کن

 • و أبرِر لَنا فيهِ القَسَم

 • و قَسَم‌هایمان را بپذیر و به‌انجام رسان

 • بِاسمِك الأعظَمِ الأعظَمِ الأجَلِّ الأكرَم

 • به حقّ آن اسمَت که از همۀ اسم‌هايت بزرگتر و بزرگتر و جليل‌تر و مکرّم‌تر است

 • الَّذِى وَضَعتَهُ عَلَى النَّهارِ فَأضاءَ

 • آن اسمى که چون بر روز نهادى عالَم را روشن نمود

 • و عَلَى اللَّيلِ فَأظلَم

 • و آن اسمی که چون بر شب قرار دادى جهان را تاريک ساخت

 • و اغفِر لَنا ما تَعلَمُ مِنّا وَ ما لا نَعلَمُ

 • و از گناهان، آنچه را از ما می‌دانی و آنچه را ما نمی‌دانیم بر ما ببخش

 • و اعصِمنا مِنَ الذُّنوبِ خَيرَ العِصَم

 • و ما را از گناهان به بهترین وجه مَصون بدار

 • و اكفِنا كوافىَ قَدَرِك

 • و ما را به تقدیرِ کافی خود‌ کفایت فرما

 • و امْنُن عَلَينا بِحُسنِ نَظَرِك

 • و با حُسن توجّهت بر ما منّت گذار

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زمان علیه السلام (اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ... )

6
 • و لا تَكلنا إلَىٰ غَيرِك

 • و ما را به غیر خودت وامگذار

 • و لا تَمنَعنا مِن خَيرِك

 • و از خیرَت محروم مگردان

 • و بارِك لَنا فيما كتَبتَهُ لَنا مِن أعمارِنا

 • و در عمری که بر ما نوشته‌ای برکت قرار ده

 • و أصلِح لَنا خَبيئَةَ أسرارِنا

 • و اسرارِ پنهانمان را اصلاح کن

 • و أعطِنا مِنك الأمانَ

 • و از جانب خود به ما امان ده

 • و اسْتَعمِلنا بِحُسنِ الإيمان

 • و عمل ما را با ایمانِ درست قرین گردان

 • و بَلِّغنا شَهرَ الصّيامِ وَ ما بَعدَهُ مِنَ الأيامِ والأعوام

 • و ما را تا ماهِ روزه، و روزها و سال‌های پس از آن زنده بدار

 • يا ذا الجَلالِ والإكرامِ.

 • ای صاحب جلالت و بزرگی!