جلسه ۱۹۷

مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهاسفار

مجموعهفصل 9: في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير

سریال197


چکیده

فصل (9) في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير بحث معراج ـ ادامه بحث عینیت صفات با ذات ـ ص 172
/0
جلسه ۱۹۷ پی دی اف پی دی اف موبایل ورد