مهر تابان (18 بخش)

پدیدآور علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی

توضیحاتيادنامه علّامه طباطبائي (قدس سره) اين كتاب در دو بخش تنظيم شده است:-1 زندگينامه علّامه قدس سره 2 - مجموعه‌اي از پاسخ‌هاي علّامه به سؤالات مؤلف (رحمة اللَه عليهما). در قسمت اول اين كتاب اين موارد مورد بررسي قرارگرفته است: روش تربيتي‌اي كه علامه را پرورش داد ، روش تحصيل علامه ، فرهنگ و ادب علامه ، روش فلسفي و تفسيري علامه ، افق ديد و طرز تفكر علامه ، صحنه‌هائي از زندگي علامه. مطالبي از كتاب: علوم علامه طباطبائي از روح و جان تراوش مي‌كرد. علامه تا به عمق مطلبي نمي‌رسيد و اطراف و جوانب آن را كاوش نمي‌كرد، دست بر نمي‌داشت. فلسفه ملاصدرا نزد علامه نزديكتر به‌واقع بود تا فلسفه بوعلي سينا. علامه معتقد بود كه بدون خواندن منطق و فلسفه نمي‌توان به درياي عظيم روايات اعتقادي وارد شد. سخن علامه : اگر اسلام راستين به مردم معرفي شود مورد پذيرش واقع خواهد شد. علامه به قرآن عشق مي‌ورزيد و تامل در قرآن را عاليترين كار خود مي‌دانست. تواضع علامه نسبت به ائمه طاهرين برخاسته از وجدان بود. علامه طباطبائي تا ابد زنده است. عالم تكوين پيوسته بيدار است، خداوند پيوسته بيدار است. وجود رسول خدا، خود يك معجزه بود. منظور از نعمت در هر جاي قرآن"ولايت" است. شفاعت مربوط به گناهان كبيره است. بهشت و دوزخ الان موجود هستند. خداوند انجام كارها را به مردم نسبت مي‌دهد اما استقلال آنها را نفي مي‌كند. معني واقعي توحيد در توحيد عرفاء است.

توضیحاتمقدمه از صفحه (1-8)

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (9ـ42)

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (42ـ62)

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (62ـ79)

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (79ـ112)

توضیحاتبخش نخست: یادنامه از صفحه‌ (112ـ136)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث قرآنی از صفحه‌ (137ـ165)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث قرآنی از صفحه‌ (165ـ191)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث فلسفی از صفحه‌ (193ـ218)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث فلسفی از صفحه‌ (218ـ251)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث فلسفی از صفحه‌ (251ـ275)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث فلسفی از صفحه‌ (275ـ302)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث عرفانی و اخلاقی از صفحه‌ (303ـ339)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث علمی از صفحه‌ (341ـ370)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث علمی از صفحه‌ (370ـ391)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث تاریخی از صفحه‌ (393ـ418)

توضیحاتبخش دوّم ـ ابحاث تاریخی از صفحه‌ (419ـ436)