صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت سوره یس توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 3