صوت آیت‌الحق سیّد هاشم موسوی حداد

توضیحاتقرائت نماز حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 2