صوت حاج سیّد هاشم حداد

توضیحاتقرائت اشعار باباطاهر توسط حضرت آقای سید هاشم حداد رضوان اللَه علیه 1