صوت آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتقرائت اشعار منصور حلّاج: «تا به کی ناله و فریاد که آن یار کجاست»توسط آیة اللَه سید محمد محسن طهرانی قدس اللَه سره