صوت علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتاقامه نماز مغرب و عشاء توسط مرحوم علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان اللَه علیه