مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتروضه خوانی در 22 صفر سال 1411 هـ.ق