مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه خوانی در شب 11 صفر سال 1437هـ.ق