مالکیت حقیقی واعتباری - جلسه41

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1421/06/23

توضیحاتحقيقت معنای عبوديت و چگونگی تحقق آن در وجود انسان، فقره حديث: قلت يا ابا عبداللَه: ما حقيقة العبودية ...حیث أمَرهم اللَه به، 1 – چگونه يك شخص مي‌تواند حقيقتاً عبد و بنده خدا باشد؟ 2 – كيفيت برخورد اميرالمؤمنين علیه السلام با شخصي كه به حضرت بی ادبی وتوهين كرده بود. 3 – يكي از بزرگترين آفت‌هاي سلوک حسن ظنّ بي‌جا نسبت به اشخاص است. 4 – امام صادق عليه السلام مي‌فرمايند حقيقت عبوديت در سه امر می باشد: أن لا يري العبد نفسه.... 5 – در عالم وجود هر امر عرضي و اعتباري بايد برگشتش به يك امر حقيقي و ذاتي باشد. 6 – استفاده از شيوۀ انتشار عكس در تبليغات انتخاباتي بر پايه جذابيت‌هاي ظاهري و اعتباري می باشد نه بر اساس روح واقع‌گرائي. 7 – در اسلام پايه و مبناي زوجيّت بر اين اساس است كه مرد بايد خود را از زن و زن خود را از مرد بداند. 8 – ذكر مصاديقي از امور اعتباري همچون رياست، ملكيّت، زوجيّت و توضيحي راجع به آنها.