فصل 7 و 8: في استقراء المعاني...؛ و فيه إرجاع الكلام إلى أحكام... - جلسه173

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفصل(7) في استقراء المعاني التي يستعمل فيها لفظ الإمكان نکته ها وگفته های استاد: جواب مغالطه دکتر سروش - جوابیه مقاله دکتر سروش در مجله کیهان فروردین 78