فصل 16: في أن كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين‏ - جلسه267

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحاتفصل (16) في أن كل ممكن محفوف بالوجوبين و بالامتناعين‏ جلسه 5 ـ نکته ها و گفته های استاد: تاثیر توجه به تصویر برای سالک