امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه5

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات انتزاعیات و اعتبارات ذهنی (1)