امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه17

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات توالی فاسده اصالة الماهیه (2)