امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه19

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات وحدت مفهوم وجود و حقیقت وجود (2)