امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه22

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات4. غرر فی زیادة الوجود على الماهیة نحوه تحقّق وجود در وعاء خارج و ذهن