امور عامه - فریده ۱-۱:‌ مباحث عامه - اصالت وجود - جلسه25

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات5. غرر فی أن الحق تعالى إنیة صرفة اثبات هویت و انّیت ذات باری