امور عامه - فریده ۱-۲:‌ وحدت حقیقت وجود - جلسه26

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات6. غرر فی بیان الأقوال فی وحدة حقیقة الوجود و کثرتها وحدت حقیقت وجود (1)